Prvi projekat radni prostor i sekvenca

Prvi projekat

Kada pokrenete program, pojaviće se prozor na kom možete odabrati željenu opciju.

Na desnoj strani, nalazi se spisak vaših najskorijih projekata. Otvarate ih klikom na njihov naziv. Na levoj strani, nalaze se opcije New Project i Open Project. Klikom na dugme New Project, pokrećete novi projekat. Ukoliko se na pomenutoj listi ne nalazi projekat koji želite da pokrenete, možete kliknuti na dugme Open Project. Otvoriće se prozor koji će vam omogućiti pretragu po sadržaju vašeg računara.

Pošto je ovo naša prva vežba, treba započeti prvi projekat. Kliknućemo na New Project i pojaviće se novi prozor. Tu je potrebno podesiti informacije koje se odnose na projekat.

U polje Name, možete upisati ime projekta. Radi lakšeg snalaženja, preporučujemo da svakom projektu dodelite novo ime umesto postojećeg Untitled. Ispod imena, nalazi se opcija Location. Ako se ne slažete sa default lokacijom u kojoj se čuva projekat, klikom na dugme Browse možete odabrati drugu lokaciju.

Ispod lokacije, uočićete tri kartice: General, Scratch Disks i Ingest Settings.

U kartici General, nalaze se sledeća podešavanja:

  • Video Rendering and Playback – podešava se ukoliko računar poseduje softver koji utiče na brzinu obrade video materijala. U suprotnom ostavite default podešavanja.
  • Video Display Format – odnosi se na način prikazivanja vremena trajanja videa. Trajanje se može prikazivati u vremenskim jedinicama (Timecode) ili u frejmovima (Frames).

*Šta je frejm?

Frejm predstavlja sličicu koju u jednom trenutku vidimo na ekranu. Prilikom reprodukcije video zapisa, sličice se smenjuju jedna za drugom. Pošto se one smenjuju velikom brzinom, mi vidimo neprekidno kretanje, a ne statične sličice. Verujemo da ste čuli za termin fps – frames per second. Ovaj termin se odnosi na broj sličica koje se smene tokom jedne sekunde. Evropski televizijski standard – PAL podrazumeva 25 sličica u sekundi, američki – NTSC 30, dok je standard za filmove 24 frejma u sekundi.

  • Audio Display Format – Odnosi se na način prikazivanja trajanja audio materijala i moguće je odabrati jednu od dve opcije: Audio Samples ili miliseconds.

  • Capture Format – zavisi od izbora uređaja koji se koristi za snimanje (DV- digital video ili HDV-high definition video).

U kartici Scratch Disks biramo lokacije na kojima želimo da sačuvamo materijal i pomoćne fajlove (Previews).

Kartica Ingest Settings se koristi pri radu sa formatima velikih rezolucija.

Preporuka za dalji rad: Napravite na računaru folder u kom ćete čuvati svoje projekte.

Za naš prvi projekat, podesite parametre na način prikazan na sledećoj slici:

(Naravno, ime i lokaciju sami birate)

Kada pritisnete OK, pojaviće se radni prostor sa nekoliko prozora. U sledećoj sekciji upoznaćemo se sa njegovim sadržajem.