SQL Server

Halloween costumes

File size: 6 kb

online prodavnica backup

File size: 4 mB

online prodavnica

File size: 6 mB

Opis kursa

Ovaj kurs će predstaviti sve specifičnosti SQL servera na primeru pravljenja baze podataka za online prodavnicu. Svi primeri koji se koriste u kursu su realni i pokrivaju preko 90% zadataka sa kojima se programeri baza podataka sreću u svom svakodnevnom poslu. Kurs počinje objašnjenjem najjednostavnijih primera da bi se postepeno kroz puno primera (kurs sadrži nekoliko stotina zadataka i primera) stiglo i do složenih koncepta u bazama podataka (kao što su kursori, normalizacija, trigeri). Kurs je pun praktičnih saveta koji može da nadomesti praktično iskustvo koje se dobija u praktičnom radu.

Baza podataka koja se koristi u kursu je slična bazama podataka koje se koriste u velikim trgovinskim lancima. Za razliku od drugih sličnih kurseva, ovaj kurs nije predviđen da “zagrebe” po površini i prikaže od svega pomalo, već ima za cilj da pruži dublja znanja i svaki koncept objasni do kraja. Na kraju kursa je dat i pregled najčešće korišćenih naredbi u vidu “puškica” koji je jako korisno imati pored sebe prilikom rada sa bazama podataka. Kurs sadrži preko 60 lekcija, nekoliko stotina primera i preko 30 različitih testova koji služe za proveru znanja. Da bi položio kurs, od polaznika se očekuje da uradi najveći broj kvizova i zadataka iza lekcije i obavezno da napravi  praktičan projekat uz pratnju i konsultacije sa mentorom koji se polazniku dodeljuje na početku kursa.

Cilj kursa

Sticanje znanja koje je potrebno za dizajniranje baze podataka, pravljenje složenih upita i procedura.

  • Svi polaznici će naučiti da koriste veliki broj funkcija dostupnih u sql server.
  • Polaznik će naučiti da piše jednostavne i komplikovane procedure, skalarne i table-value funkcije.
  • Polaznici će naučiti da pozovu SQL procedure iz programskog jezika Python.
  • Polaznici će ovladati tehnikama potrebnim za pravljenje backup-a baza podataka.
  • Svi polaznici će naučiti da importuju podatke iz excela u sql server, i da exportuju podatke iz sql servera u excel.
  • Napredniji polaznici će naučiti da pišu trigere.

Ko je autor kursa?

Autor kursa je dr Ana Uzelac, docent na Saobraćajnom fakultetu gde je angažovana na užoj naučnoj oblasti Informatika. Ana Uzelac se bavi edukacijom iz oblasti programiranja preko 20 godina, a ima i preko 10 godina iskustva na praktičnim projektima. Recenzent kursa je dipl.mat. Snežana Lisica koja je trenutno na poziciji direktor razvoja i bavi se bazama podataka preko 25 godina.

Kome je namenjen kurs?

Kurs Baze podataka u SQL server je namenjen svima koji žele da shvate kako funkcionišu baze podataka i da budu spremni za poslove koji podrazumevaju rad sa bazama podataka. Kurs je pisan jednostavnim jezikom, obiluje praktičnim primerima koji su do detalja objašnjeni. Namenjen je početnicima, ne zahteva nikakvo predznanje, ali je poželjno da oni koji se nikad nisu sreli sa programiranjem pređu kurs Uvod u programiranje. S obzirom da se u kursu obrađuju i naprednije teme pogodan je i za one koji već imaju neko znanje baza podataka ali žele da to znanje prodube i podignu na viši nivo. Kreće se od elementarnih primera i postupno se dolazi do složenijih. Svaki od primera je nešto sa čim se autor kursa sreo u nekom trenutku tokom 20-godišnjeg rada sa bazama podataka. Na ovom kursu ćete savladati osnovne i sredje napredne koncepte pravljenja baza podataka, importovanja i eskportovanja podataka iz excela u sql server, pravljenje backup-a, jednostavnih i složenih upita, povezivanje tabela, primarnih i spoljnih ključeva, pravljenje procedura i funkcija, a napredniji će steći znanje da naprave trigere, kursore, i upoznati se normalizacijom baza podataka. I to sve na bazi podataka koja može da Vas sačeka na sledećem poslu!

Neophodni preduslovi

  • Potrebno je osnovno znanje rada na računaru
  • Posedovanje računara sa operativnim sistemom Windows 10
  • Računar mora da ima bar 1 GB RAM memorije i 10 GB prostora na disku

 

Uvod

1
Uvod u baze podataka
10 minuta

U uvodnoj lekciji ćete se upoznati sa pojmom baza podataka.

2
SQL Server 2019 Express – instalacija
5 minuta

U ovoj lekciji ćemo pokazati kako se instalira SQL server.

3
Startovanje SQL Servera
15 minuta

U ovoj lekciji će biti prikazano kako da nakon instalacije pokrenete SQL server.

Importovanje podataka - I deo

1
Import iz CSV fajla u tabelu
30 minuta

Biće prikazano kako se mogu importovati iz csv fajla u server.

2
Zadatak – Halloween Costumes

Okruženje

1
Okruženje SQL Servera
5 minuta
2
Prečice u okruženju SQL servera
10 minuta

Osnove SQL-a

1
Naredba SELECT
15 minuta

U ovoj lekciji ćete seu poznati sa naredbom SELECT.

2
WHERE klauzula
15 minuta
3
Zadatak – Osnove SQL-a

Operatori u SQL serveru - I deo

1
Standardni logički operatori: AND, OR
30 minuta

U ovoj lekciji ćete se upoznati sa nekim osnovnim logičkim operatorima

2
Operator LIKE i wildcard karakteri % i _
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo se upoznati sa operatorom LIKE i wild karakterima koji se koriste u SQL serveru.

3
Zadatak – Operatori u SQL serveru

Komentari u SQL serveru

1
Komentari
15 minuta

U ovoj lekciji ćemo se upoznati sa komentarima u SQL serveru

2
Osnove SQL-a kviz
3 pitanja

Importovanje podataka II deo

1
Importovanje podataka iz Excel-a
20 minuta

Pre smo pokazali kako možemo importovati podatke iz CSV fajla, a u ovoj lekciji ćemo pokazati kako to isto da uradimo iz excel fajla.

2
Zadatak – EAN importovanje

Naredbe za definisanje podataka i naredbe za rukovanje podacima i ORDER BY

1
ALTER TABLE i UPDATE TABLE
60 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti razliku između naredbi za definisanje podataka I naredbi za rukovanje podacima.

2
UPDATE TABLE i ALTER TABLE kviz
2 pitanja
3
ORDER BY
10 minuta

U ovoj lekciji ćemo na konkretnim primerima objasniti šta je ORDER BY klauzula.

4
Zadatak – ORDER BY

Tipovi podataka

1
Tipovi podataka u SQL serveru
15 minuta

U ovoj lekciji ćemo prikazati tipove podataka koji postoje u SQL serveru.

2
VARCHAR i NVARCHAR i funkcije za rad sa njima
20 minuta

U ovoj lekciji ćemo na primerima pokazati različite tipove podataka u SQL serveru.

3
Rad sa datumima, funkcije za rad sa datumima
120 minuta

U ovoj lekciji biće prikazani datumski tip podataka i funkcije za rad sa njima.

4
Tipovi podataka kviz
2 pitanja
5
Zadatak – Tipovi podataka

Konverzija podataka

1
CAST i CONVERT()
10 minuta

U ovoj lekciji ćemo pokazati kako da konvertujemo podatke iz jednog tipa u drugi.

2
Baze podataka – obnavljanje
3 pitanja

Objekti baza podataka

1
Tabele i atributi
30 minuta

Ovo je teoretska lekcija - saznaćete šta mora da ispunjava svaka tabela u bazi podataka.

2
Primarni ključevi
30 minuta

Razumevanje primarnih i spoljnih ključeva je od suštinskog značaja u bazama podataka. Krenućemo sa objašnjavanjem primarnih ključeva.


3
Spoljni ključevi
30 minuta

U lekciji će biti objašnjeni spoljni ključevi

4
Baze podataka – ključevi kviz
1 pitanje

Normalizacija (Bonus sekcija)

1
Funkcionalna zavisnost i potpuna funkcionalna zavisnost
30 minuta

Lekcija je teoretska i veliki broj programera koji rade sa bazom podataka neće koristiti znanja iz ove lekcije u svakodnevnom radu, ali oni koji žele da prošire vidike mogu da pročitaju.

2
Tri normalne forme
60 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti šta je normalizacija i koje sve normalne forme postoje

3
Prva normalna forma (1NF)
20 minuta

U ovoj lekciji ćemo objasniti šta je to prva normalna forma

4
Druga normalna forma (2NF)
30 minuta

U ovoj lekciji će biti objašnjeno šta je to druga normalna forma i kad za tabelu možeo da kažemo da se nalazi u drugoj normalnoj formi

5
Treća normalna forma (3NF)
60 minuta

U ovoj lekciji će biti objašnjeno šta je treća normalna forma.

Redizajniranje tabela

1
Redizajniranje tabele Artikli
60 minuta

U ovoj lekciji ćemo redizajnirati tabelu Artikli.

2
Redizajniranje tabele Kupci
60 minuta

U ovoj lekciji ćemo postaviti primarne ključeve na tabelu Kupci i još dodatno popraviti ovu tabelu.

3
Atomske vrednosti atributa
30 minuta

Neophodno je da svi atributi u bazi imaju atomske vrednosti. U ovoj lekciji ćemo pokazati kako da dođemo do tih atomskih vrednosti.

4
Nova tabela KarticeLojalnosti
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo pokazati kako u postojeću bazu da dodamo novu tabelu.

5
Nova tabela Potkategorija
45 minuta

U ovoj lekciji ćemo se opet baviti tabelom Artikli, neke njene atribute ćemo izdvojiti u posebnu tabelu.

6
Baze podataka – konstrejnti kviz
1 pitanje

Relacije između tabela

1
Uvod u relacije

Ovde je pokazano kako se tabele međusobno mogu povezati.

2
Kreiranje nove tabele Narudžbenica
30 minuta

U ovoj lekciji će biti prikazano kako da se napravi tabela u kojoj će se čuvati narudžbine.

3
Kreiranje nove tabele Stavke
60 minuta

Ako želite da vidite sa kakvim se problemima sreću programeri, onda pravac na čitanje ove lekcije! I, naravno, praktičan rad!

4
Menjanje tabele kupci
45 minuta

Opet menjanje tabele Kupci!

5
Database Diagram
15 minuta

U ovoj lekciji ćete saznati kako da vidite dijagram strukture Vaše baze podataka.

6
Tabela EAN
60 minuta
7
Unos podataka u tabelu Narudžbenica
20 minuta

Biće pokazano kako se unose podaci u tabelu pomoću skripte

8
Zadatak – kartice lojalnosti

Backup i restore

1
Backup baze podataka
20 minuta

U ovoj lekciji ćemo pokazati kako se vrši backup baze podataka

2
Restore baze podataka
20 minuta

U ovoj lekciji ćete videti kako da uradite Restore baze podataka.

Skupovni operatori

1
Uvod u skupovne operatore
5 minuta

U ovoj lekciji ćete saznati koji skupovni operatori postoje u SQL serveru.

2
Opeartori UNION i UNION ALL
15 minuta

Ovde ćete se upoznati sa sličnostima i razlikama između operatora UNION i UNION ALL.

3
Operator INTERSECT
5 minuta

U ovoj lekciji ćete se upoznati sa operatorom INTERSECT:

4
Operator EXCEPT
10 minuta

U ovoj lekciji ćete se upoznati sa operatorom EXCEPT:

5
Skupovni operatori – kviz
3 pitanja

Agregatne funkcije

1
Uvod u agregatne funkcije
5 minuta

U ovoj lekciji će biti objašnjeno šta su agregatne funkcije.

2
Agregatne funkcije nad celom tabelom
10 minuta

U ovoj lekciji če na konkretnim primerima biti prikazane agregatne funkcije nad celom tabelom.

3
Upotreba WHERE klauzule u agragatnim funkcijama
45 minuta

U ovoj lekciji će biti prikazano kako se WHERE klauzula koristi sa agregatnim funkcijama.

4
GROUP BY klauzula
30 minuta

U ovoj lekciji ćete moći da vidite kako se koristi GROUP BY klauzula

5
Grupisanje po više atributa
10 minuta

U ovoj lekciji će na primerima biti pokazano kako da vršite grupisanje na više atributa.

6
Zadatak – agregatne funkcije
7
HAVING klauzula
45 minuta

U ovoj lekciji će biti prikazano na praktičnim primerima upotreba HAVING klauzule.

8
Kviz – agregatne funkcije
1 pitanje

Spajanje tabela

1
Uvod – spajanje tabela
5 minuta

Uvod u spajanje tabela.

2
INNER JOIN
15 minuta

U ovoj lekciji ćete se upoznati sa INNER JOIN-om

3
LEFT OUTER JOIN
15 minuta

U ovoj lekciji ćemo upoznati LEFT OUTER JOIN.

4
RIGHT OUTER JOIN
10 minuta

Ovde ćemo se upoznati sa RIGHT OUTER JOIN-om.

5
FULL OUTER JOIN
10 minuta

Ovde ćemo se upoznati sa FULL OUTER JOIN-om

6
Povezivanje tabela preko više kolona
30 minuta

Ovde ćemo pokazati kako se mogu povezati tabele preko više kolona.

7
CROSS JOIN (Bonus lekcija)
5 minuta

Ovde će biti prikazan CROSS JOIN.

Podupiti

1
Podupiti, EXISTS, ALL
25 minuta

U ovoj lekciji ćete se upoznati sa podupitima.

2
Zadatak – podupiti

Pogledi

1
Rad sa pogledima u SQL Serveru
30 minuta

U ovoj lekciji će biti objašnjeno kako se radi sa pogledima u SQL serveru.

2
Zadatak – pogledi

Procedure i funkcije

1
Procedure u SQL severu
30 minuta

Stored procedure u SQL serveru

2
Zadatak – procedure
3
Funkcije u SQL serveru
30 minuta

U ovoj lekciji ćemo se upoznati sa tipovima funkcija koji postoje u SQL Serveru.

Trigeri

1
Trigeri u SQL serveru (Bonus lekcija)
30 minuta

U ovoj lekciji će biti objašnjeno kako se kreiraju trigeri

2
Zadatak – trigeri

SQL Server i Python (bonus)

1
Povezivanje SQL servera i Pythona
30 minuta

Ovo je bonus lekcija - biće pokazano kako se povezuje SQL server sa Pythonom.

2
Zadatak – SQL server i Python

Eksportovanje podataka

1
Eksportovanje podataka u SQL serveru
30 minuta

U ovoj lekciji će biti pokazano kako se radi eksport podataka iz SQL servera.

2
Zadatak – eksportovanje podataka iz SQL servera

Kursori

1
Kursori u SQL serveru
15 minuta

U ovoj lekciji će biti objašnjeni kursori.

Korisni saveti

1
Puškice za SQL server
20 minuta

Ovde možete naći korisne puškice za SQL server.

2
Korisni linkovi
10 minuta

U ovoj lekciji ćete naći korisne savete i linkove koji Vam mogu biti od pomoći.

Projektni zadatak

1
SQL server – završni zadatak
Da, kurs pokriva gradivo osnovnog i naprednog nivoa.
Ovaj kurs kreće od osnovnih koncepata, ali se na kursu obrađuju i napredne teme, tako da biste svakako imali dosta toga što možete da naučite. Kurs je napravljen od primera sa kojima se autor sretao tokom višegodišnjeg rada sa bazama podataka, sigurno ima dosta toga što će Vam biti nepoznata a što ćete sutra moći da primenite na poslu.
To dosta zavisi od Vašeg predznanja. Ako ste već iskusni sa bazama podataka i ako radite svaki dan po sat-dva, očekivano vreme završetka kursa je mesec do dva. Ako nemate prethodnog iskustva i prvi put se srećete sa bazama podataka, očekivano vreme za završavanje ovog kursa je oko 4 meseca ako radite svaki dan i izdvojite oko dva do tri sata dnevno.
Materijal će Vam biti dostupan 6 meseci od datuma kupovine.
Dobijate sertifikat ako uradite najveći broj zadataka (ne računaju se bonus lekcije i zadaci) i uspešno završite projekat.
Kurs će biti na promotivnoj ceni do 31.marta, posle toga će biti regularna cena.
5
5 out of 5
8 Ocena

Detalji o recenzijama

Zvezdica 5
8
Zvezdica 4
0
Zvezdica 3
0
Zvezdica 2
0
Zvezdica 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Prikaži više
Molimo Vas da se ulogujete da biste ostavili recenziju.
Dodaj u listu želja
Kupite kurs
Prijavljeno: 35 studenata
Potrebno izdvojiti: 24 sata
Lekcije: 67
Video: 15 minuta
Nivo: Početni

Arhiva

Radno vreme

Ponedeljak 12.00 pm - 6.00 pm
Utorak 12.00 pm - 6.00 pm
Sreca 12.00 pm - 6.00 pm
Četvrtak 12.00 pm - 6.00 pm
Petak 12.00 pm - 6.00 pm
Subota 12.00 pm - 6.00 pm
Nedelja Zatvoreno