Sekcije kursa

Algoritmi

Šta je algoritam

Al­go­ri­tam je je­dan od ključ­nih poj­mo­va ra­ču­nar­stva i ma­te­ma­ti­ke, ali se ja­vlja i u dru­gim na­u­ka­ma. Ako al­go­ri­tam shva­ti­mo kao ure­đe­ni niz pra­vi­la, sva­ko po­je­di­nač­no pra­vi­lo na­zi­va se al­go­ri­tam­ski ko­rak. Sa­sta­vlja­nje al­go­rit­ma je naj­kre­a­tiv­ni­ji deo pro­ce­sa pro­gra­mi­ra­nja. For­mi­ra­nje al­go­rit­ma za ne­ki pro­blem zah­te­va sva­ka­ko po­zna­va­nje su­šti­ne sa­mog pro­ble­ma ali i po­zna­va­nje za­ko­na va­lja­nog ljud­skog mi­šlje­nja – za­ko­na lo­gi­ke. Zato nemojte bežati od algoritama, nisu strašni, probaćemo u to da se uverimo. Prvo ćemo naučiti da ga zapišemo a onda ćemo pokazati par primera.